روند پناهندگی

با درخواست پناهندگی در بلژیک، شما درخواست می​کنید در خاک بلژیک بمانید زیرا جان شما در کشور اصلی​تان در خطر است.

مراحل اصلی روند پناهندگی چه هستند؟

در مرکز، درخواست حمایت را به اداره مهاجرت تحویل می‌دهید. اداره مهاجرت بررسی می‌کند بلژیک برای پردازش درخواست شما، صلاحیت دارد یا خیر.

سپس، درخواست شما به کمیساریای-عمومی برای پناهندگان و افراد بدون‌کشور (CGVS/CGRA) فرستاده می‌شود. این سازمان مستقل با شما مصاحبه کرده و رأی صادر می‌کند.

اگر با تصمیم CGVS/CGRA موافق نباشید، می‌توانید نزد شورای دادرسی حقوقی اتباع خارجی (RvV/CCE) درخواست تجدید‌نظر کنید.

امکان ارائه درخواست پناهندگی در خارج از کشور وجود ندارد.