فهرست واژگان

ا

اداره مهاجرت (IO/DVZ/OE)

یک اداره دولتی که مسئول ورود، اقامت، استقرار و بازگرداندن اتباع خارجی است. درخواست حمایت بین‌المللی را نزد اداره مهاجرتثبت می‌کنید.