چطور باید در بلژیک درخواست پناهندگی داد؟

اگر مایل هستید برای پناهندگی درخواست بدهید، اولین مرحله ثبت درخواست است.

اداره مهاجرت

کجا باید درخواست خود را ثبت کنید؟

  • اگر در بلژیک هستید: در بروکسل ، در اداره مهاجرت  (در فاصله کمتر از 8 روز پس از ورود به کشور)

آدرس: Boulevard Pacheco 441000 Bruxelles (Cube)

  • اگر در مرز بلژیک هستید: در حضور پلیس
  • اگر در یک زندان یا بازداشتگاه حضور دارید: نزد مدیر زندان یا بازداشتگاه.

ارائه درخواست از خارج از کشور (برای مثال در یکی از سفارت‎‌های بلژیک در خارج از این کشور) یا از طریق ایمیل، امکان‎‌پذیر نیست.

دفتر مهاجرت نهاد دولتی مسئول ثبت درخواست حفاظت بین‎‌الملل است.

به چه مدارکی نیاز دارید؟

هر مدرکی که هویت شما را اثبات کند. باید این مدارک را در هنگام ثبت درخواست حفاظت بین‎‌الملل همراه با خود به دفتر مهاجرت ببرید.

می‎‌توانید برای اثبات اینکه استحقاق دریافت حفاظت را دارید، تمام مدارک مرتبط را به صورت همزمان ارائه کنید. اگر هیچ مدرکی ندارید، باز هم می‎‌توانید برای دریافت حفاظت بین‎‌الملل درخواست بدهید.