فهرست واژگان

C

CGRS / CGRA / CGVS

دفتر کمیساریای-عمومی برای پناهندگان و افراد بدون کشور. CGVS/CGRA یک نهاد مستقل فدرال است که درخواست‌های حمایت بین‌المللی را جداگانه و بدون تبعیض بررسی می‌کند.