فهرست واژگان

پ

پناهندگی

حمایت بین‌المللی. حمایت دولت از فردی که وطن خود را به عنوان پناهنده ترک کرده است.