Asielprocedure

Als u asiel vraagt in België, dan vraagt u of u in België mag blijven omdat uw leven in uw eigen land in gevaar is.

Wat zijn de belangrijkste stappen van de asielprocedure?

U vraagt internationale bescherming in het kantoor van de Dienst Vreemdelingenzaken. De Dienst Vreemdelingenzaken controleert of België uw vraag mag behandelen.

Daarna gaat uw vraag naar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (het CGVS). Het CGVS is een onafhankelijke organisatie die u vragen zal stellen en die een beslissing zal nemen.

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van het CGVS, dan kan u in beroep gaan tegen de beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

U kan geen asielaanvraag indienen in het buitenland.