گواهی‌های پزشکی برای روند رسیدگی شما

معاینات پزشکی و گواهی‌های پزشکی‍ از یک دکتر می‌تواند برای روند پناهندگی مفید باشد.

در کشور مبدأ خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اید؟ آیا شکنجه شده‌اید؟

اگر گواهی پزشکی دارید، می‌توانید از آن‍ها به عنوان مدرکی برای درخواست حمایت بین‌المللیاستفاده کنید و باید در مصاحبه با (CGVS/CGRA) آن‍ها را نشان دهید.

اگر گواهی پزشکی ندارید، ممکن است CGVS/CGRA تقاضا کند یک پزشک شما را معاینه کند. این معاینه رایگان است.

معاینه پزشکی

اگر CGVS/CGRA از شما تقاضای معاینه پزشکی نمی‌کند، اما تمایل دارید برای اثبات رنجی که از بد‌رفتاری متحمل شدید، مدرکی داشته باشید، می‌توانید به یک پزشک مراجعه کنید، اما باید خودتان هزینه را تقبل کنید. درباره این موضوع با مددکار اجتماعی یا وکیل‌تان صحبت کنید.

ختنه

CGVS/CGRA از زنان و دخترانی که ختنه شده‍اند (یا زنان و دخترانی که در معرض خطر ختنه قرار گرفتند) درخواست معاینه پزشکی ویژه می‌کند. 

این معاینه، برای درخواست حمایت این گروه از زنان و دختران مهم است.

اگر در این شرایط قرار دارید، می‌توانید در این باره با مددکار اجتماعی‌تان صحبت کنید. وی قرار ملاقاتی با پزشک GAMS (یکی از سازمان‌های حمایت از قربانیان ختنه) ترتیب می‌دهد. اگر در یک مرکز پذیرش هستید، می‌توانید مستقیماً با GAMS تماس بگیرید.

GAMS (سازمانی تخصصی برای قربانیان ختنه)

تلفن: +32 (0)2 / 219 43 40

ایمیل: info@gams.be