د پناه غوښتنې پروسیجر

په بلجیم کې د پناه غوښتنې لپاره، له تاسو څخه غوښتنه کېږي، چې د بلجیم په قلمرو کې پاتې شئ، ځکه چې ستاسو په اصلي هېواد کې ستاسو ژوند په خطر کې دی.

د پناه غوښتنې د پروسېجر اصلي ګامونه کوم دي؟

په دغه مرکز کې تاسو د مهاجرت دفترته حفاظت لپاره درخواست ورکوئ. د مهاجرت دفتر به وګوري چې آیا بلجیم ستاسو په درخواست د کار کولو وړ هیواد دی.

ستاسو درخواست به بیا د مهاجرینو او بې ریاسته کسانو عمومي کمیسارۍ (CGVS/CGRA) ته واستول شوي، دغه یوه خپلواک سازمان دی چې مرکه به درسره کوي او پرېکړه به کوي.

که تاسو د CGVS/CGRA د پرېکړې سره موافقه نه کوئ، نو د دغې خلاف د بهرنیانو د قضايي قانون شورا (RvV/CCE)ته د اپيل درخواست ورکولی شئ.

دا شونې نه ده چې له هېواد څخه بهر د پناه غوښتنې یو درخواست وسپارل شي.