لغتنامه

C

CGRA / CGVS

مهاجرینو او بې ریاسته کسانو لپاره د عمومي کمیسارۍ دفتر. CGVS/CGRA یوه خپلواکه بلجیمۍ فدرالي اداره ده چې د نړیوال حفاظت لپاره هر درخواست په انفرادي توګه او بې له تعصبه ګوري.