څنګه په بلجیم کې د پناه غوښتنې لپاره غوښتنه کولی شئ؟

که تاسو غواړئ  چې د پناه غوښتنې لپاره غوښتنه وکړئ،  نو نوم لیکنه لومړئ مرحله ده.‎ ‎

د کډوالۍ اداره

خپل درخواست باید چېرته راجستر کړئ؟

  • که چېرته تاسو په بلجیم کې یاست: د کډوالۍ اداره (هېواد ته ستاسو له را رسېدو څخه حداکثر 8 ورځې وروسته)

پته: Boulevard Pacheco 441000 Bruxelles (Cube)

  • که چېرته تاسو د بلجیم په پوله کې یاست: له پولیسو سره
  • که چېرته تاسو په کوم زندان یا د توقیف په مرکز کې یاست: د زندان یا د توقیف د مرکز له ډایرکټر سره.

دا ممکن نه ده چې تاسو یو غوښتنلیک د بهر څخه وسپارئ (د مثال په توګه په بل هیواد کې د بلجیم د سفارت لخوا) یا د بریښنالیک له لاري.‎ ‎

 

د کډوالو دفتر‎ ‎ د حکومت یوه اداره ده او د نړیوال خوندیتوب مسولیت په غاړه لري‎.‎

تاسو کومو اسنادو ته اړتیا لرئ؟

 

هغه اسناد چې ستاسو هویت ثابتوي. کله چې تاسو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کوئ نو دغه ټول اسناد د ځان سره د کډوالو دفتر ته راوړئ

په عین وخت کې، تاسو کولی شئ چې ټول اړوند انساد وسپارئ ترڅو دا ښکاره کړي چې تاسو د خوندیتوب حق لرئ. که تاسو هیڅ اسناد ونه لرئ، نو بیا هم تاسو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کولی شئ.‎ ‎