څنګه په بلجیم کې د پناه غوښتنې لپاره غوښتنه کولی شئ؟

که تاسو غواړئ  چې د پناه غوښتنې لپاره غوښتنه وکړئ،  نو نوم لیکنه لومړئ مرحله ده.‎ ‎

د رارسېدو مرکز
د رارسېدو مرکز

په کوم ځای کې خپل غوښتنلیک ثبت کولی شئ؟

  • که تاسو په بلجیم کې یاست: په بروکسیل کې، د رارسیدو په مرکز‎ ‎ کې (هیواد ته ستاسو د رارسیدو ورسته د 8 وروځو څخه ‎​ډېر ناوخته نه وي)‎ ‎
  • که تاسو چیرته د بلجیم په سرحد کې یاست: دپولیسو سره: په مرکز کې د بندي خانې د امر سره.‎ ‎

دا ممکن نه ده چې تاسو یو غوښتنلیک د بهر څخه وسپارئ (د مثال په توګه په بل هیواد کې د بلجیم د سفارت لخوا) یا د بریښنالیک له لاري.‎ ‎

د کډوالو دفتر‎ ‎ د حکومت یوه اداره ده او د نړیوال خوندیتوب مسولیت په غاړه لري‎.‎

تاسو کومو اسنادو ته اړتیا لرئ؟

 

هغه اسناد چې ستاسو هویت ثابتوي. کله چې تاسو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کوئ نو دغه ټول اسناد د ځان سره د کډوالو دفتر ته راوړئ

په عین وخت کې، تاسو کولی شئ چې ټول اړوند انساد وسپارئ ترڅو دا ښکاره کړي چې تاسو د خوندیتوب حق لرئ. که تاسو هیڅ اسناد ونه لرئ، نو بیا هم تاسو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کولی شئ.‎ ‎