لغتنامه

پ

پناهندګي

نړیوال حفاظت هغه حفاظت چې د یو ریاست لخوا یو داسې چا ته ورکړی شوی وي چې خپل اصلي وطن یې د مهاجر په صفت خوشې کړی وي.