لغتنامه

د

د مهاجرت دفتر (DVZ/OE)

هغه دولتي اداره چې د بهرنیو اتباعو د هیواد منطقې ته د لاسرسي، اقامې، ابادۍ او ویستلو مسوولیت په غاړه لري. تاسو نړیوال حفاظت لپاره خپل درخواست د مهاجرت د دفتر سره راجستر کوئ.