ኣብ ትካል CGVS/CGRA እተካይድዎ ውልቃዊ ቃለ-መሕትት

ኣብ`ዚ ናይ ቃለ-መሕትት እዋን እዚ፡ ስለምንታይ ነታ ናይ መበቆል ሃገርኩም ሓዲግኩማ ከምዝወጻእኩም መብርሂ ትህቡ።

እዚ ኣብ ትካል CGVS/CGRA ዝካየድ ቃለ-መሕትት፡ ኣብ ናትኩም መስርሕ ናይ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ኣብ`ዚ ቃለ-መሕትት እዚ፡ ስለምንታይ ናብራኹም ሓዲግኩም ከምዝወጻእኩም - ምስ ናይ እቲ ኣብ ቤልጂዩም ዕቝባ ንኽትሓቱ ዝደረኸኩም ምኽንያት፡ ዝርዝራዊ መብርሂ ክትህቡ ኢኹም። ሓቀኛ ሓበሬታ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ!

ከመይ ጌርኩም ነዚ ቃለ-መሕትት እዚ ብዝግባእ ትዳለዉ?

ነዚ ቃለ-መሕትት እዚ፡ ብሓገዝ ናይ`ቲ ዝውክለኩም ክኢላ ስነ-ሕጊ/ጠበቓ፡ ናትኩም ኣሳላጢ/ት ማሕበራዊ ጉዳያትወይ ማሕበር ንኽትዳለዉሉ ክንመኽረኩም ንፈቱ። ከም ጭብጢ/መረጋገጺ ክጠቕሙኹም ንዝኽእሉ ሰነዳት ኵላቶም ኣዳልውዎም።

ህንጻ ናይ ትካል CGVS/CGRA
CGVS/CGRA

መስርሕ ቃለ-መሕትት ብኸመይ መልክዕ እዩ ዝሰላሰል?

ኣብ`ቲ ኣብ ናይ ቃለ-መሕትት ወረቐት ዕድመኹም ተጠቒሱ ዝርከብ መዓልቲ ቈጸራ፡ ናብ`ቲ ኣብ ብራስለስ ዝርከብ ቤት-ጽሕፈት CGVS/CGRA ትኸዱ። ብዝተኻእለ መጠን፡ ብዛዕባ`ቲ ሃገርኩም ሓዲግኩም ንኽትወጹ ዝደረኸኩም ምኽንያትን እቲ ዘስግኣኩም ሳዕቤንን፡ ነቲ ናይ CGVS/CGRA ሓላፊ መብርሂ ትህብዎ። ብናጽነት ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም፤ እዚ ቃለ-መሕትት እዚ ምስጢራዉኢ ኰይኑ እዩ ዝተርፍ። ነቲ ዝውክለኩም ክኢላ ስነ-ሕጊ/ጠበቓ (ዝያዳ ተመራጺ እዩ!) ወይ እትኣምንዎ ሰብ ሒዝኩም ክትቀርቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ`ዚ ናይ ቃለ-መሕትት እዋን፡ እቲ ናይ CGVS/CGRA ሓላፊ ሕቶታት ከቕርበልኩም እዩ። እዚ ናይ ቃለ-መሕትት እዋን ገለ ሰዓታት ክወስድ እዩ።

ሓቀኛ ሓበሬታ ክትህቡ፡ ከምኡ`ውን ብዛዕባ መንነትኩም፡ መበቆልኩምን እቲ ናብ ቤልጂዩም ንምብጻሕ ዝሓለፍኩሞ ጕዕዞን መረጋገጺ ንምሃብ ዝከኣለኩም ክትገብሩ ይግባእ።

ኣብ ዝዀነ ይኹን ደረጃ ናይ`ዚ መስርሕ ግጉይ/ዘይቅኑዕ ሓበሬታ ምስእትህቡ (ንኣብነት፡ ብዛዕባ መንነትኩም ወይ ድሕረ-ባይታኹም)፡ ቃለ-መሕትት ንኽካየደልኩም ኣብ እትቐርቡሉ እዋን ሓቂ ንኽትዛረቡ ገና ግዜ ኣለኩም። ንረብሓኹም እዩ።

ኣብ ማህደር ሰነዳትኩም ዘይሰፈሩ ሰነዳት ምስእትቕበሉ፡ ናብ ትካል CGVS/CGRA ክትልእክዎም ወይ ናብ`ዚ ናይ ቃለ-መሕትት ቈጸራ ሒዝኩሞም ክትቀርቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣድላዪ ምስዝኸውን፡ ነቶም ብሓላፊ ናይ CGVS/CGRA ዝቐርቡልኩም ሕቶታት፡ ዝርርባዊ ተርጓሚ ክትርጉመልኩም እዩ። ንእትህብዎም መልስታት እውን ክትርጉሞም እዩ። እዚ ናይ ዝርርብ ተርጓሚ እዚ ብትካል CGVS/CGRA ዝምደብ ኰይኑ፡ ምስጢራውነት ናይ`ቲ እተካይድዎ ዝርርብ ከኽብር ግዴታ ኣለዎ።

CGVS/CGRA
ቃለ-መሕትት

ድሕር`ዚ ናይ ቃለ-መሕትት እዋን እዚ፡ ትካል CGVS/CGRA ዳግማይ ሕቶታት ከቕርበልኩም ምስዝደሊ፡ መሊሱ ናይ ቃለ-መሕትት ዕድመ ክልእከልኩም እዩ።

እዚ ምስ ትካል CGVS/CGRA ዝሰርሕ ሓላፊ፡ ምስኡ ኣብ እትዘራረቡሉ እዋን፡ ነጥብታት ሓበሬታ ኣብ ወረቐት ከስፍር እዩ። ቅዳሕ ናይ`ዞም ኣብ ወረቐት ዝሰፍሩ ነጥብታት ሓበሬታ ንኽወሃቡኹም መሰል ኣለኩም። እዚ ድማ፡ ልክዕነት ናይ`ቲ ዝሰፈረ ሓበሬታ ምስ`ቲ ዝውክለኩም ክኢላ ስነ-ሕጊ/ጠበቓ ኴንኩም ንኸተረጋግጹን ርእይቶታትኩም ናብ ትካል CGVS/CGRA ንኽትሰዱን ይሕግዘኩም።

እቲ ዝውክለኩም ክኢላ ስነ-ሕጊ/ጠበቓ ምኽሪ ንኽህበኩም ካብ ምሕታት ድሕር ኣይትበሉ።