ኣብ ትካል CGVS/CGRA እተካይድዎ ውልቃዊ ቃለ-መሕትት

ኣብ እዋን'ቲ እተካይዱዎ ዉልቃዊ ቃለ-መሕትት፡ ስለምንታይ ንመበቆል ሃገርኩም ገዲፍኩም ክትመጹ መሪጽኩም፡ ከምኡ ድማ ስለምንታይ ናብ መበቆል ሃገርኩም ክትምለሱ ዘይክኣልኩም ወይ ክትምለሱ ዘይደለኹም መብርሂ ክትህቡ ኢኹም።

Interview at the CGRS

እቲ ኣብ CGRS (CGRA/CGVS) ዘሎ ቓለ-መጠይቕ ን ኣብ ንዓለምለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ትገብረሉ መስርሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ደረጃ እዩ። ኣብዚ ቓለ-መጠይቕ እዚ ስለምንታይ ካብ ቤትካ ኸም ዝወጻእካን ኣብ በልጅዩም ዕቝባ ንምርካብ ስለምንታይ ትሓትት ከም ዘለኻን ብዝርዝር ትገልጽ። ሓቂ ምዝራብ ኣገዳሲ እዩ!

ነዚ ቓለ-መጠይቕ እዚ ብኸመይ ብግቡእ ክትዳሎ ትኽእል፧

ነዚ ቓለ-መጠይቕ እዚ ንምውሳድ ብሓገዝ ናትካ ጠበቓ፣ ናትካ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ፣ ወይ ማሕበር ክትዳሎ ንመኽረካ። ንዅሉ እቲ ኸም መርትዖ ጌርካ ኽትጥቀመሉ እትኽእል ሰነዳት ኣዳልዎ።

You find detailed information on the website www.asyluminbelgium.be under 'second interview'.

An interpreter

If you said during your first interview at the Immigration Office that you need an interpreter, an interpreter will attend the interview at the CGRS. The interpreter will translate  literally everything that is being said during the interview. The interpreter cannot tell anyone what you told during the interview. The interpreter has no influence on the decision.

Copy of the interview

You can ask for a written copy of the interview (in Dutch or French). You can review it with the help of your lawyer and/or an interpreter and make corrections or additions.

Watch the video on www.asyluminbelgium.be to see how the interview goes.