ናይ ጥዕና ጸገም ኣለኩም ዶ?

ነቲ ቃለ-መሕትት ክሓላልኽዎ ዝኽእሉ ናይ ጥዕና ጸገማት ኣለዉኻ/ኺ ድዮም? ብዛዕባ'ዚ ምስቲ ናትካ/ኪ ኣሳላጢ ማሕበራዊ ጉዳይኩም ተዘራረቡ።

በይንኻ/ኺ ክትጉዓዝ ኣይትኽእልን ዲኻ/ኺ፧

ብምኽንያት ናይ ጥዕና ጸገማት፡ ኣብቲ ምስ Commissioner General (ሓፈሻዊ ኮምሽነር, CGVS/CGRA) ወይ ምስ Immigration Office (ቤት-ጽሕፈት ኤሚግረሽን, DVZ/OE) ኣብ ዝግበር ቃለ-መሕትት ብዘይ መሰነይታ ክትመጹ ኣይትኽእሉን ዲኹም፧ ብዛዕባ'ዚ ምስ ናትካ/ኪ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ተዘራረብ/ቢ። ንሱ ወይ ንሳ ናብ ብራስለስ ኣብ ምምጻኣ ክሕግዝኹም ይኽእሉ እዮም፡ ከምኡ'ውን ነቲ ኣገልግሎታት ብዛዕባ ናይ ጥዕና ኲነታትኩም ክሕብርዎ እዮም።

ከጋጥሙ ዝኽእሉ ጸገማት ጥዕና፥

  • መንበር ዓረብያ ትጥቅሙ
  • ብእግሪ ናይ ምኻድ ጸገም ኣለኩም
  • ንስኺ ጠኒስኪ ስለዘለኺ ነዊሕ ክትጉዓዚ ኣይትኽእልን

ኣብ እዋን'ቲ ቃለመጠይቕ

እቲ ኣብቲ CGVS/CGRA ወይ ኣብቲ Immigration office (ቤት-ጽሕፈት ኤሚግረሽን) ብህድኣት ይካየድ፡ ግን ነዊሕ ግዜ እዩ ዝወስድ፡ ሓድሓደ ግዜ ክሳብ 4 ሰዓታት። እንተውሓደ ሓደ ግዜ ዕረፍቲ ኣሎ። ተወሳኺ ዕረፍቲ ክትጠልቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ነቲ ቃለመጠይቕ ክሓላልኽዎ ዝኽእሉ ናይ ጥዕና ጸገማት ኣለዉኻ/ኺ ድዮም፧ ብዛዕባ'ዚ ምስ ናትካ/ኪ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ተዘራረብ/ቢ።

ከጋጥሙ ዝኽእሉ ጸገማት ጥዕና፥

  • ንስኻ/ኺ ጸማም ኢኻ ወይ ምስማዕ ትጽገም ኢኻ
  • ንስኻ/ኺ ዓባስ ኢኻ ወይ ንምዝራብ ትጽገም ኢኻ

ንስኻ/ኺ ኣብቲ ቃለመጠይቕ ክትሳተፍ ኣይትኽእልን ኢኻ

ብምኽንያት ጸገማት ጥዕና ኣብቲ CGVS/CGRA ንዝግበር ቃለመጠይቕ ክትሳተፉ ኣይትኽእሉን ዲኹም፧ ነቲ CGVS/CGRA ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍኩም ሓብርዎ።

ኣብቲ ቃለ-መሕትት ክትሳተፉ ምስዘይትኽእልሉ፡ ብዛዕባ ናይ ብኵራትኩም ምኽንያት ንምሕባር፡ ብመንገዲ ምዝጉብ ደብዳበ ልኣኹ።

ንኣብነት፡ እዚ ኣብ እዋን'ቲ ቃለመጠይቕ ሆስፒታል ኣቲኹም ምንባርኩም ዝነግር መረጋገጺ ክኸውን ይኽእል። እቲ CGVS/CGRA እንተዘይሓቢርኩሞ ሓደ ኣሉታዊ ውሳነ ክህብ ይኽእል እዩ። ንማሕበራዊ ሰራሕተኛኹም ሓገዝ ሕተትዎ።