ኣብ እቲ CGRS ዝሃብካዮ ብሕታዊ ቓለ-መጠይቕካ

ኣብ እዋን እቲ ብሕታዊ ቓለ-መጠይቕ ስለምንታይ ካብ ዓድኻ ኸም ዝወጻእካ ትገልጽ።

ቪድዮ፥ ነቲ ኻልኣይ ቃለ መጠይቕ ምድላው

እቲ ኣብ CGRS (CGRA/CGVS) ዘሎ ቓለ-መጠይቕ ን ኣብ ንዓለምለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ትገብረሉ መስርሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ደረጃ እዩ። ኣብዚ ቓለ-መጠይቕ እዚ ስለምንታይ ካብ ቤትካ ኸም ዝወጻእካን ኣብ በልጅዩም ዕቝባ ንምርካብ ስለምንታይ ትሓትት ከም ዘለኻን ብዝርዝር ትገልጽ። ሓቂ ምዝራብ ኣገዳሲ እዩ!

ነዚ ቓለ-መጠይቕ እዚ ብኸመይ ብግቡእ ክትዳሎ ትኽእል፧

ነዚ ቓለ-መጠይቕ እዚ ንምውሳድ ብሓገዝ ናትካ ጠበቓ፣ ናትካ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ፣ ወይ ማሕበር ክትዳሎ ንመኽረካ። ንዅሉ እቲ ኸም መርትዖ ጌርካ ኽትጥቀመሉ እትኽእል ሰነዳት ኣዳልዎ።

ኣብ እዋን እቲ ቓለ-መጠይቕ፣ እቲ ብዓል ስልጣን CGRS ሕቶታት ኪሓተካ እዩ። እቲ ቓለ-መጠይቕ እተወሰነ ሰዓታት ዚወስድ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ቪድዮ፥ ነቲ ኻልኣይ ቃለ መጠይቕ

መንነትካን መበቈልካን ናብ በልጅዩም ዝገብርካዮ ጕዕዞን ንምርግጋጽ ሓቂ ኽትዛረብን ዚከኣለካ ኽትገብርን ኣሎካ።

ኣብ ዝዀነ ይኹን ደረጃ እቲ መስርሕ (ንኣብነት ብዛዕባ መንነትካ ወይ ኣተዓባብያኻ) ናይ ሓሶት ሓበሬታ እንተ ሂብካ ሐዚ እውን ኣብቲ ቓለ-መጠይቕ ሓቂ እትነግረሉ ግዜ ኣሎ እዩ። እዚ ኣብ ናትካ ተገዳስነት ዝድረኽ እዩ።

ኣብ እኩብ ሰነድካ ዘይተረኽበ ሰነዳት እንተ ተቐቢልካ፣ ናብ CGRS ኪትልእኾ ወይውን ምሳኻ ናብ ቓለ-መጠይቕ ክትማልኦ ትኽእል ኢኻ።

ኣድላዪ እንተ ዀይኑ ሓደተርጓሚ ንሕቶታት እቲ ብዓል ስልጣን CGRS ክትርጉምልካ እዩ። ንሱ ወይ ንሳ መልስታትካ ክትርጕም እዩ። እቲ ተርጓሚ በቲ CGRS እዩ ዚሽየም ከምኡውን ምስጢራውነት እዚ ቓለ-መጠይቕ እዚ ከኽብር ኣለዎ።

ድሕሪ እዚ ቓለ-መጠይቕ እዚ፣ እቲ CGRS (CGRA/CGVS) እንደገና ኺሓትተካ እንተ ደልዩ ሓድሽ ዕድመ ኺልእከልካ እዩ።

ክትዘራረብ ከለኻ ብዓል ስልጣን CGRS መዘኻከሪ ክሕዝ እዩ። ቅዳሕ ናይ እዚ መዘኻኸሪታት እዚ ኽትቅበልን ምስ ጠበቓኻ ድማ እቲ መዘኻኸሪ ቕኑዕ እንተ ዀይኑ ኽትምርምር መሰል ኣሎካ።

ርእይቶኻ ናብዚ CGRS ኽትልእኮ ትኽእል ኢኻ።  ምኽሪ ካብ ጠበቓኻ

ሕተት።