اقامت قانونی موقت به دلایل پزشکی

به شدت بیمار هستید و نمی‌توانید در کشور مبدأ خودتان درمان شوید. می‌توانید برای اقامت قانونی موقت به دلایل پزشکی در بلژیک درخواست دهید. اقامت قانونی موقت یک روش استثنایی است.

برای اخذ اقامت قانونی موقت به دلایل پزشکی (9ter) در بلژیک باید

روند اقامت قانونی موقت به دلایل پزشکی: طرح گام‌به‌گام

  1. درخواست و گواهی پزشکی‌ خود را از طریق ایمیلی ثبت‌شده به اداره مهاجرت ارسال می‌کنید.
  2. اداره مهاجرت بررسی می‌کند آیا درخواست شما کامل است یا خیر. اداره مهاجرت بررسی می‌کند آیا واجد شرایط اقامت قانونی موقت به دلایل پزشکی هستید یا خیر. این مرحله، مرحله قابل‌پذیرش‌بودن درخواست است.
  • درخواست شما قابل‌پذیرش است: می‌توانید در مدتی که بررسی‌های بیشتری انجام می‌شود، در بلژیک بمانید.
  • درخواست شما غیرقابل‌پذیرش است: حکم منفی دریافت می‌کنید.

3. اداره مهاجرت درخواست شما را بررسی می‌کند، این مرحله، مرحله «بررسی شایستگی» است.

  • درخواست شما موجه است: به شما حق اقامت موقت داده می‌شود.
  • درخواست شما موجه نیست: حکم منفی دریافت می‌کنید.

اگر به عنوان متقاضی حمایت بین‌المللی، در یک مرکز پذیرش یا محل اسکان متعلق به CPAS/OCMW اقامت دارید، و برای اقامت قانونی موقت به دلایل پزشکی (9ter) درخواست داده‌اید، این امر می‌تواند بر حق پذیرش شما تاثیر بگذارد. 

در این باره با مددکار اجتماعی خود صحبت کنید.