فهرست واژگان

م

مرحلۀ بررسی شایستگی

در طول مرحلۀ بررسی شایستگی‌، محتوای درخواست شما (با توجه به شایستگی‌هایش) بررسی می‌شود. جنبه‌های واقعی درخواست شما بررسی می‌‌شود.