فهرست واژگان

گ

گواهی پزشکی

گواهی پزشکی بعد از معاینه پزشکی داده می‌شود. گاهی اوقات برای اثبات ادعای خود به گواهی پزشکی نیاز دارید یا می‌توانید از آن استفاده کنید.