فهرست واژگان

م

مدارک شناسایی

مدرکی رسمی که ثابت می‌کند چه کسی هستید (عکس و نام شما در آن درج شده است)، برای مثال کارت شناسایی ملی یا پاسپورت بین‌المللی.