د CGRS سره ستاسو شخصي مرکه

د شخصي مرکې په جریان کې، تاسو دا تشریح کوئ چې ولي مو اصلي هیواد پریښود.‎ ‎

 

ویډو: د دوهمې مرکې لپاره چمتوالی

د نړیوال خوندیتوب د پروسي لپاره په CGRS (CGRA/CGVS)‎ کې ستاسو مرکه ډېره یوه مهمه مرحله ده‎. د دې مرکې په جریان کې، تاسو دا په جزیاتو سره تشریح کوئ چې ولي تاسو خپل هیواد پريښود او ولي تاسو په بلجیم کې د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کوئ. دا ډېره مهمه ده چې ریښتیا ووایاست!‎ ‎

څنګه کولی شئ چې په ښه توګه د دې مرکې لپاره چمتوالی ونیسئ؟

موږ د وکیل، ستاسو ټولنیز کارکونکی یا د یوې اتحادې په مرسته تاسو ته د مرکې چمتوالي لپاره مشوره درکوو، ټول هغه معلومات چې د ثبوت په څير استفاده کیږي چمتو کړئ.‎ ‎

د مرکې په جریان کې، د CGRS چارواکي یا غړی به له تاسو څخه پوښتنې وکړي. مرکه ممکن د یو څو ساعتونو لپاره دوام وکړي.‎ ‎

ویډیو: دوهمه مرکه

تاسو باید ریښتیا ووایاست او ټول هغه شیان چې ستاسو پیژندنه، ستاسو اصلیت، او بلجیم ته ستاسو سفر په اثبات رسوي.‎ ‎

 

که تاسو چیرته د پروسې په هره مرحله کې غلط معلومات ورکړئ (لکه. ستاسو پیژندنه او شالید)، نو تاسو بیا هم د دې فرصت لرئ چې د مرکې په جریان کې ریښتیا ووایاست. دا ستاسو په ګټه ده.‎ ‎

 

که تاسو چیرته داسي اسناد چې تر اوسه ستاسو په سوابقو کې شتون ونه لري ترلاسه کړئ، نو کولی شئ چې CGRS ته یې واستوئ یا یې خپلې مرکې ته د ځان سره راوړئ.‎ ‎

که اړینه وي، یو ژباړونکی به د چارواکي پوښتنې د CGRS څخه وژباړې. هغه به ستاسو ځوابونه هم وژباړي. ژباړونکی د CGRS لخوا مقرر شوی او باید د دې مرکې پټ روازونو ته درناوی ولري.‎ ‎

که، د دې مرکې وروستهCGRS (CGRA/CGVS)[5د بیا ځل لپاره اړتیا ولري چې له تاسو څخه پوښتنې وکړي، نو دابه تاسو ته نوي بلنه واستوي. ‎.‎

د CGRS چارواکی یا غړی به هغه وخت چې تاسو خبرې کوئ یاداشت کړي. تاسو دا حق لرئ چې د دې یاداشت یوه کاپي ترلاسه کړئ، ترڅو د خپل وکیل سره ووینئ او تصدیق کړئ چې یاداشتونه سم دي.‎ ‎

تاسو کولی شئ چې خپلې څرګندونې CGRS ته واستوئ. د  خپل وکیل

څخه د مشورو غوښتنه وکړئ