لغتنامه

ت

ترجمان

یو داسې څوک چې د خبرې کوونکي خبرو ته غوږ ږدي او د هغه ټکي په زباني توګه یو داسې چا ته ترجمه کوي چې په هغه اصلي ژبه نه پوهېږي.