Zoeken

Code 207

De code 207 is een specifieke code uit het wachtregister die aangeeft of en waar u in een opvangcentrum of een woning van het OCMW verblijft.

Vluchteling

U wordt erkend als vluchteling als u een verzoek tot internationale bescherming hebt gedaan en u aan de voorwaarden van de Conventie van Genève voldoet. 

Een erkend vluchteling krijgt een verblijfsvergunning voor een beperkte periode van 5 jaar. Na 5 jaar krijgt u een definitief verblijf, op voorwaarde dat het CGVS uw statuut in die periode niet heeft ingetrokken.

Financiële steun

Hulp bieden door geld te geven. Bijvoorbeeld het OCMW kan beslissen om u een leefloon te geven als u niet voldoende middelen hebt om menswaardig te leven.

Ambassade

De ambassade vormt de vertegenwoordiging van een land in een ander land. U kan bij de ambassade terecht voor administratieve zaken of het opstarten van bepaalde procedures. Asielzoekers en vluchtelingen  mogen dit niet doen.

Bijlage 26 (quinquies)

Het document dat u krijgt van de Dienst Vreemdelingenzaken na het indienen van uw verzoek om internationale bescherming.

Medisch attest

Een medisch attest wordt opgesteld door een dokter na een medisch onderzoek. Soms hebt u een medisch attest nodig of kan u een medisch attest gebruiken om uw verklaring of feiten te bewijzen.

RvV

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen De RvV is het onafhankelijk administratief rechtscollege waarbij u tegen de beslissing van DVZ en het CGVS in beroep kan gaan.

Grondwet

De Belgische Grondwet is de wet die de grondbeginselen van de Belgische Staat omvat. Hierin zijn alle grondrechten opgenomen.

Uitgeprocedeerd

Verzoekers om internationale bescherming kunnen een negatief antwoord krijgen op hun verzoek om internationale bescherming. Als het antwoord na het beroep opnieuw negatief is, is de vreemdeling uitgeprocedeerd en moet hij of zij het grondgebied van België verlaten.

Positieve beslissing

Een positief antwoord krijgen op een verzoek om internationale bescherming (asielaanvraag). U bent erkend als vluchteling of u krijgt subsidiaire bescherming. U hebt verblijfsrecht.