سرپرست شما، کسی که می‌توانید روی او حساب کنید

کودکی هستی که بدون پدر و مادر به بلژیک آمده‌ است؟ در این صورت، پلیس یا خدمات پناهندگی، خدمات سرپرستی را مطلع خواهد کرد. این خدمات تلاش خواهد نمود یک سرپرست برای تو پیدا کند.

خدمات سرپرستی، یک سرپرست مرد یا زن برایت تعیین می‌کند. این فرد به تو کمک می‌کند دربارۀ روند رسیدگی، محل اقامتت و زندگی در بلژیک تصمیم بگیری. سرپرستت وظایف مختلفی دارد.

خدمات سرپرستی نامه‌ای به تو می‌دهد که در آن نام و اطلاعات سرپرستت نوشته شده است. 

این نامه را همیشه همراه خود داشته باش؛ زیرا برای هر گونه تماس با دولت بلژیک به آن نیاز داری. نام و شماره موبایل سرپرستت را در گوشی موبایل خود ذخیره کن.

چه زمانی برایت سرپرست تعیین می‌کنند؟

  • زیر 18 سال (فرد زیر سن قانونی) هستی.
  • والدینت در بلژیک نیستند.
  • از کشوری خارج از اروپا یا از کشوری در اروپا آمده‌ای و در معرض آسیب هستی.
  • درخواست حمایت بین‌المللی ارائه کرده‌ای یا اجازۀ اقامت نداری.

خدمات سرپرستی چه زمانی متوقف می‌شود؟

  • پدر یا مادرت در بلژیک هستند.
  • 18 سال داری.
  • بلژیک را ترک کنی.