فهرست واژگان

ا

اجازۀ اقامت

برای زندگی در کشوری که شهروند آن نیستید، باید اجازۀ اقامت داشته باشید. بسیاری از کشور‌ها برای اتباع بیگانه‌ای که می‌خواهند در کشور آن‌ها اقامت یا کار کنند، محدودیت‌های قانونی وضع می‌کنند.