فهرست واژگان

خ

خدمات سرپرستی

سرویسی عمومی که برای کودکان خارجی بدون همراه سرپرست تعیین می‌کند.