کشور اروپایی دیگری مسئول رسیدگی به درخواست من است

اداره مهاجرت بررسی می‌کند آیا بلژیک یا کشور اروپایی دیگری به درخواست حمایت بین‌المللی شما رسیدگی می‌کند یا نه. این فرايند، «قانون دوبلین» نامیده می‌شود.

زمانی که برای حمایت بین‌المللی در بلژیک، درخواست می‌دهید، اداره مهاجرت بررسی می‌کند آیا بلژیک مسئول پردازش درخواست شما است یا خیر.

اگر طبق قوانین EU (قانون دوبلین)، مسئولیت برعهده کشور اروپایی دیگری باشد، به آن کشور برگردانده می‌شوید تا به درخواست شما رسیدگی کند.

کدام کشور باید به درخواست من رسیدگی کند؟

  • اولویت با کشوری است که پناهندگی اعضای خانواده‌تان در آنجا تأیید شده است یا روند پناهندگی آن‌ها در آنجا در جریان است.
  • اگر هیچ یک از اعضای خانواده‌تان این شرایط را ندارند، کشوری مسئول است که در آنجا اجازه اقامت یا ویزا دارید.
  • اگر ویزا یا اجازه اقامت ندارید ( پس ورود شما به خاک کشور‌های اروپایی غیرقانونی است)، کشوری مسئول است که از طریق آن به اروپا وارد شده‌اید.

چه اتفاقی می‌افتد اگر کشور اروپایی دیگری مسئول درخواست من باشد؟

اداره مهاجرت ممکن است از این کشور بخواهد به درخواست حمایت شما رسیدگی کند. با موافقت کشور مسئول، اداره مهاجرت مقدمات سفر شما را به این کشور فراهم می‌کند.

در چه صورتی بلژیک مسئول رسیدگی به درخواست من است؟

  • اگر مشمول هیچ یک از معیار‌های قانون EU (قانون دوبلین) نشوید
  • اگر کشور مسئول، از مراقبت از شما سر باز بزند
  • اگر کشور دیگری مسئول رسیدگی به درخواست شما است اما انتقال شما به این کشور پس از گذشت 6 ماه از پذیرش، انجام نشده است، در این صورت بلژیک خود به خود مسئول درخواست شما خواهد شد.

اگر اداره مهاجرت به این باور برسد که «مخفی» شده‌اید (بدین معنا که در آدرسی که داده‌اید ساکن نیستید یا دسترسی به شما ممکن نیست)، یا اگر در زندان هستید، این زمان تمدید می‌شود.

اگر کودک خارجی بدون همراه هستید، قوانین فرق می‌کنند.