حقوقې مشورې ته اړتیا لرې؟

په بلجیم کې نړیوال حفاظت لپاره درخواست ورکولو موضوع (پناه غوښتنه) ځینې وختونه کړکیچن وي. تاسو کولی شئ د خپل ټولنیز معاون، یوې اتحادیې یا وکیل څخه د کومک غوښتنه وکړئ.

څوک ستاسو سره مرسته کولۍ شې؟

  • ستاسو ټولنیز کارمند: که تاسو د استوګنې په مرکز کې اوسیږئ، ستاسو ټولنیز معاون کولی شي تاسو ته نور معلومات درکړي. هغه کولی شي تاسو د یوې تخصصې اتحادیې یا وکیل سره په تماس کړې.
  • یو د ټولنیز هوساینې لپاره عامه مرکز (CPAS/OCMW) همدارنګه ټاکلې ورځې لرې (د مشورې ساعتونه) کله چې تاسو د خپلو حقونو لپاره د مشورې غوښتنه وکړئ.
  • اتحادیې. تاسو کولی شئ د پناهندګۍ او مهاجرینو لپاره وقف شوي اتحادیې څخه د کومک غوښتنه وکړئ. یو کارکونکۍ به ستاسو موضوع واورې او وکولی شي تاسو د بهرنیانو په قانون کې متخصص وکیل سره په تماس کړې.
  • یو وکیل. که تاسو نړیوال حفاظت لپاره درخواست ورکوئ، نو د یو وکیل څخه کومک ترلاسه کولی شئ. د هغو کسانو لپاره چې محدود عاید لرې وکیل وړیا دی (وړیا وکیل)

د یوه وکیل سره څنګه تماس ونیسو؟

دوې لارې لرئ:

  • تاسو د حقوقې مرستو د یوه دفتر (BAJ/BJB)  سره تماس نیسئ چې تاسو لپاره به یو وړیا وکیل وټاکې.
  • تاسو د یوه وړیا وکیل سره پخپله تماس نیسئ. وکیل بیا له تاسو سره د مرستې لپاره د حقوقي مرستو د دفتر موافقه وغواړي.

کومو اسنادو ته اړتیا لرې؟

تاسو باید ملاتړې اسناد ولرئ:

که تاسو پخپله د وکیل سره تماس نیسئ

•    په Wallonie یا Bruxelles کې > /https://avocats.be

printscreen avocats.be
printscreen advocaat.be