لغتنامه

ټ

ټولنیز کارمند

د استوګنې د مرکز یا CPAS/OCMW یو کارمند څوک چې تاسو ته معلومات درکوي او د استوګنې مرکز یا د CPAS/OCMW کور کې ستاسو د اوسېدو پر مهال تاسو سره ملګرتیا کوي. تاسو خپل ټولنیز کارمند نه د خپل پروسیجر، بلجیم کې ستاسو د اقامې او خپل اصلي وطن ته د بېرته ستنېدو په اړه پوښتنې کولی شئ.