لغتنامه

د

د نوم لیکنی سند (AI) / نارنجي کارت

د ثبت نام سند (AI) یا نارنجي کارت یوه موقته د اقامې اجازه ده چې تاسو ته نړیوال حفاظت لپاره د درخواست ورکوونکي (پناهنده) په صفت درکول کېږي. په دغه سند دا هم لیکلي وي چې ته کار کولی شې که نه.

که تاسو ضمیمه 26 لرئ نو تاسو د ښاروالۍ څخه AI ترلاسه کولی شئ. که تاسو دوباره درخواست ورکړی وي، نو تاسو ته یوازې هغه وخت AI درکړی شي چې CGVS/CGRA ستاسو درخواست د اخیستلو وړ اعلان کړي.