روند قانون دوبلین برای کودکان بدون همراه

اگر کودک خارجی بدون همراه هستی، بسته به این که کدام کشور اروپایی مسئول رسیدگی به درخواستت است (قانون دوبلین)، قوانین متفاوت است.

اگر یک کودک بدون همراه هستی، اداره مهاجرت بررسی می‌کند کسی از اعضای خانواده‌ یا اقوامت در یکی از کشور‌های اروپایی اقامت قانونی دارد یا خیر.

در این صورت، جزئیات وضعیتت به دقت بررسی می‌شود. اداره مهاجرت ممکن است از این کشور بخواهد به درخواست حمایتت رسیدگی کند. با موافقت کشور مسئول، اداره مهاجرت مقدمات سفرت را به این کشور فراهم می‌کند.