فهرست واژگان

ک

کودکان بدون همراه

کودکان بدون همراه (UFM). فرد زیر 18 سالی که بدون والدین یا سرپرست (قانونی) وارد بلژیک می‌شود.