ንዓኹም ዝምልከት መመልከቲ ንኸተቕርቡ

ነቲ ንሓለዋ ዝምልከት ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ምስ ኣመዝገብኩም፡ ቤት-ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ንመመልከቲኹም ብወግዓዊ መልክዕ ‘ንኸተቕርብዎ’ ናብ ቤት-ጽሕፈቱ ክዕድመኩም እዩ።

እዚ ብኸመይ ኣገባብ እዩ ዝኸውን?

ኣብ ማእከል መቐበሊ መጻእተኛታትኣብ እትምዝገቡሉ እዋን፡ ቤት-ጽሕፈት ኢሚግሬሽን መመልከቲኹም እተቕርቡሉ መዓልቲ ቈጸራ ክሰርዓልኩም እዩ። እዚ ቈጸራ እዚ እንተ ወሓደ 2 ናይ ስራሕ መዓልትታት ጸኒሑ ክኸውን ዘለዎ እዩ። እዛ መዓልቲ ቈጸራ እዚኣ ኣብ`ቲ ዝወሃበኩም ወረቐት ምስክር ምዝገባ ተጻሒፋ ክትርእዩ ኢኹም።

ኣብ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ትቕመጡ እንተሃሊኹም፡ ኣሳላጢ ማሕበራዊ ጉዳይኩም ኣብ ቈጸራ ናይ ቤት-ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ንኽትቀርቡ ዘድልየኩም ትኬታት መጓዓዝያን ካርታን ክህበኩም እዩ።

እቶም ዝወሃቡ ቈጸራታት ኩሉ ሳዕ ንሰዓት 8:00 ቅ.ቀ. ዝስርዑ ኰይኖም፡ ኵላቶም ኣባላት ስድራ-ቤትኩም (እንተላይ ህጻናት) ከምኡ`ውን ወረቐት ምስክር ምዝገባኹም ሒዝኩም ክትቀርቡ ይግባእ።

እዚ ቈጸራ እዚ ኣብ ማእከል መቐበሊ መጻእተኛታት ዘይኰነስ ኣብ ካልእ ቤት-ጽሕፈት ኢሚግሬሽን እዩ ክኸውን (Boulevard Pacheco 44, 1000 Brussels)።

ኣብቲ ናይ ቆጸራ መዓልቲ፡ ኣርእስቱ ጥብቆ 26 ዝብል ሰነድ ትቕበሉ ንሱ መመልከቲ ከምዘቕረብኩም ዘረጋግጽ'ዩ። ድሕር`ዚ መመልከቲኹም ብወግዒ ከምዝቐርብ ይግበር።

መመልከቲ ምስቀረበ ቀጺሉ ክኸውን ዘለዎ እንታይ እዩ?

ቤት-ጽሕፈት ኢሚግሬሽን፡ ኣብ`ቲ ዝወሃበኩም ሰነድ ጥብቆ 26 ሓድሽ ቈጸራ ክምዝግብ እዩ። ኣብ`ዚ ዕለት እዚ ቃለ-መሕትት ንኸተካይዱን ቅጥዒ መሕትት ንኽትመልኡን ናብ ቤት-ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ክትምለሱ ኢኹም።

ኣብነት ናይ ብቛንቋ ፈረንሳ ዝየዳለወ ሰነድ ጥብቆ 26