Paraqitja e kërkesës suaj

Pas regjistrimit të kërkesës suaj për mbrojtje, Zyra e Emigracionit do t’ju ftojë në zyrat e veta për ta “depozituar” zyrtarisht kërkesën tuaj.

Si funksionon kjo?

Gjatë regjistrimit në qendrën e mbërritjes, Zyra e Emigracionit ju jep juve datën e mbledhjes për paraqitjen e kërkesës suaj, e cila është të paktën 2 ditë pune më vonë. Data është e shkruar në certifikatën e regjistrimit që merrni.

Nëse jetoni në një qendër pritjeje, punonjësi juaj social do t'ju japë bileta dhe një hartë për të shkuar në Zyrën e Emigracionit në këtë datë.

Takimet janë gjithmonë në ora 8:00 dhe duhet të mbërrini me të gjithë anëtarët e familjes (duke përfshirë fëmijët) dhe me certifikatën tuaj të regjistrimit.

Ky takim nuk zhvillohet në qendrën e mbërritjes, por në një zyrë tjetër të Zyrës së Emigracionit (Boulevard Pacheco 44, 1000 Bruksel).

Në ditën e takimit ju merrni një dokument të titulluar “Aneksi 26” që vërteton se ju keni paraqitur kërkesën tuaj. Kërkesa juaj është paraqitur zyrtarisht.

Çfarë ndodh pasi është paraqitur kërkesa?

Zyra e Emigracionit shënon një datë të re takimi në Aneksin tuaj 26. Ju do të ktheheni në këtë datë në Zyrën e Emigracionit për një intervistë dhe të plotësoni një pyetësor.

Shembull i Aneksit 26 në frëngjisht