ምዝገባ ናይ`ቲ እተቕርብዎ መመልከቲ

ቤት-ጽሕፈት ኤሚግሬሽን ነቲ ን ኣህጉራዊ ሓለዋዝምልከት እተቕርብዎ መመልከቲ ይምዝግቦ።

ንምልክታኻ ኣበይ ኢኻ እትመዝገብ?

ኣብ ግዝኣት በልጅየም እንተድኣ ኣሊኻ ናብቲማእከል መቐበሊ (ኣብ ብራስልስ) ብምኻድ ኣብ በልጅዩም ዓለምለኻዊ ሓለዋ (ወይ ዕቝባ) ንምርካብ ከተመልክት ከም ዝደለኻ ንገሮም።

እቲ ማእከል መቐበሊ ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ኽፉት እዩ፣ ሰዓት 8:30ቅ.ቀ (ናይ ንግሆ) ኽትበጽሕ ኣሎካ።
ኣድራሻታት ማእከል መቐበሊ፥ Rue de Passchendaele 2 – 1000 Brussels

ስጉምትታት ኣንጻር ኮሮናቫይረስ
ኣብቲ ኣብ ደገ ዘሎ መስርዕን ኣብ ማእከል መቐበሊን

  • ካብ ካልኦት ሰባት 1.5 ሜትሮ ርሓቕ 
  • ብእኩብ ደው ኣይትበል 
  • ናይ ገጽ ማስኬራ ምግባር ግድን እዩ  
  • ቀጻሊ ኣእዳውካ ብስሩዕ ተሓጸብ ወይ ጸረ-ረኽሲ ግበረሉ  

ምዝገባ፦ ብዛዕባ መንነትካን ኣሰር ኣጻብዕካን

  • ብዓል ስልጣን ካብቤት ጽሕፈት ስደተኛታት መንነትካ ንምፍላጥ ሕቶታት ኪሓተካ እዩ፦ ስምካ ዕለትን ቦታን ልደትን ክትብጽሓሉ እትኽእል ኣድራሻ ወዘተ
  •  
  • ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ፎቶግራፍ ከልዕለካን ኣሰር ኣጻብዕትኻ ኺወስድን እዩ
  • ንዅሉ መንነትካ ዘረጋግጽ ሰነዳት እውን ክተቕርበሉ ኣሎካ።
  • ኣብ እዋን ምዝገባ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ነቲ መስርሕካ ኣየናይ ቋንቋ ኸም እትጥቀመሉ ኺውስን እዩ (ፈረንሰኛ ወይ ዳች)

ሕክምናዊ መርመራ 

ኣብቲ ማእከል መቐበሊ ኣብ ትህልወሉ ግዜ፣ ሓንቲ ነርስ በቲ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዝካ ዲኻ ኣይኮንካን ንምርጋግጽ መርመራ ክትገብረልካ እያ። እታ ነርስ ሙቐትካ ወሲዳ ብዛዕባ ጥዕናኻ እተፈላለየ ሕቶታት ክትሓተካ ኢያ። ሳናቡእካ እውን ራጂ ክለዓል እዩ። 

መቐበሊ ቦታ 

[

ደድሕሪ ምዝገባ ኣብ ማእከል መቐበሊ፣ Fedasil ኣቀባብላ ንምርካብ ፍቓድ እንተለካ ክምርመር እዩ። If you are entitled to reception, Fedasil will provide you with a reception place in a reception centre while your asylum application is being examined.