ምዝገባ ናይ`ቲ እተቕርብዎ መመልከቲ

ቤት-ጽሕፈት ኤሚግሬሽን ነቲ ን ዓለም-ለኻዊ ዕቝባብዝምልከት እተቕርብዎ መመልከቲ ይምዝግቦ።

መመልከቲኹም እተመዝግቡሉ ቦታ?

እንተድኣ ኣብ በልጅማዊ ግዝኣት ኣለኹም ኮይንኩም፡ ናብቲ ማእከል መጻእቲ (ኣብ ብራስለስ) ከይድኩምን ዕለም-ለኻዊ ሓለዋ (ወይ ዕቚባ) ኣብ በልጅም ክውሃበኩም ክተመልክቱ ከምትደልዩ ሓብርዎም።

እቲ ትበጽሑሉ መእከል ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ክፉት እዩ፡ ሰዓት 8፡30 ቅ/ቀ (ኣብ ንግሆ) ክትበጽሑ ኣለኩም።
ኣድራሻ ናይ ማእከል መጻእቲ፥ Rue de Passchendaele 2 – 1000 Brussels

ሕግታት ኣንጻር ኮሮናቫይረስ
ኣብቲ ሪጋ ናይቲ ኣፍደገ ናይቲ ማእከል መጻእቲ

  • ካብ ካልኦት ሰባት ናይ 1.5 ሜትሮ ርሕቀት ሓልዉ 
  • ኣብ ጉጅለታት ብሓባር ኮፍ ኣይተብሉ 
  • ምልባስ ናይ ገጽ ማስኬራ ግዴታ እዩ  
  • ኣእዳውኩም ብስሩዕ ኣምክኑ ወይ ተሓጸቡ  

ምዝገባ፥ ሕቶታት ብዛዕባ መንነትኩምን ኣሰር ኣጻብዕትን

  • ሓደ በኦኣል ስልጣን ካብቲ ቤት-ጽሕፈት ኤሚግረሽን መንነትኩም ንምፍላጥን ክሓተኩም እዩ፥ ስምኩም፡ ቦታን ዕለትን ልደትኩም፡ ክትርከብሉ ትኽእሉ ኣድራሻ።
  • ሓደ በዓል ስልጣን ናይቲ ቤት-ጽሕፈት ኤሚግረሽን ክስእለኩምን ኣሰር ኣጻብዕትኹም ክወስድን እዩ።
  • ኵላቶም ብዛዕባ መንነትኩም መረጋገጺ ዝህቡ ዘበሉ ሰነዳት ከተቕርቡ እውን ይግባእ።
  • ኣብ እዋን'ቲ ምዝገባ፡ እቲ ቤት-ጽሕፈት ኤሚግረሽን ኣብ መስርሕ ጉዳይኩም እንታይ ቋንቋ ክትቀም ከምዘለዎም ክውስን እዩ (ቋንቋ ፈረንሳ ወይ ሆላንድ)

ሕክምናዊ ምምማይ 

ኣብቲ ማእከል መጻእቲ ኣብ ትህልውሉ እዋን፡ ነርስ ብኮሮናቫይረስ ተለኺፍኩም ከይትኾኑ መርመራ ክገብረልኩም እዩ። እታ ነርስ ረስንኹም ክትወስድን ብዛዕባ ጥዕናኹም ከኣ ብዙሕ ሕቶታት ክትሓተኩምን እያ። ሰናቡእኩም እውን ራጂ ክልዓሉ እዮም። 

መቐበሊ ቦታ 

ኣብቲ ማእከል መጻእቲ ንምምዝጋብኩም ስዒቡ፡ Fedasil ናይ መቐበሊ ቦታ ምርካብ መሰል ኣለኩም እንተኾይኑ ክርኢ እዩ። እንተድኣ ንመቐበሊ ቅቡላት ኮይንኩም፡ Fedasil መቐበሊ ቦታ ክህበኩም እዩ ኣብ ሓደ ማእከል መቐበሊ ናይ ዕቚባ መመልከቲኹም እናተመርመረ ከሎ።