Diiwaangelinta codsigaaga

Xafiiska Socdaalka ayaa u diiwaangeliyo codsigaaga magangalyada caalamiga ah.

Meesha laga diiwaangeliyo codsigaaga?

Haddii aad ku jirtid dhulka Belgian, tag xarunta soo galootiga (ee ku taal Brussels) oo ogeysii inaad rabtid inaad codsatid magangalyada caalamiga ah (ama magangalyada) ee Belgium.

Xarunta soo galootiga ayaa furan laga bilaabo Isniinta illaa Jimcaha, waa inaad timaadaa 8:30 am (ee subixii).
Ciwaanka xarunta soo galootiga: Rue de Passchendaele 2 – 1000 Brussels

Tallaabooyinka laga qaadayo fayraska korona
Safka banaanka iyo xarunta soo galootiga

  • Ka fogow 1.5 miitir dadka kale 
  • Haku joogsanina kooxyo 
  • Xirashada maaskarooyinka wajiga waa qasab  
  • Si joogta ah u dhaq ama u jeermisdil gacmahaaga  

Diiwaangelinta: su'aalaha ku saabsan aqoonsigaaga iyo sawirada faraha

  • Sarkaalka ka imaaday Xafiiska Socdaalka ayaa ku weydiinayo su'aalo lagu ogaanayo aqoonsigaaga: magacaaga, taariiqda iyo goobta dhalashada, ciwaanka meesha lagaala soo xiriiri karo iwm.
  • Sarkaal Xafiiska Socdaalka ayaa ku sawirayo oo kaa qaadayo sawirada farahaaga
  • Waxaad sidoo kale u baahantahay inaad bixisid dhammaan dokumintiyada sheegayo aqoonsigaaga.
  • Inta lagu jiro diiwaangelinta, Xafiiska Socdaalka ayaa go’aansanayo luuqada loo isticmaalayo hab raacaaga (Faransiis ama Dutch)

Baaritaanka caafimaadka 

Markii aad joogtid xarunta soo galootiga, kalkaaaliso ayaa kaa hubineyso haddii uu ku gaaray fayraska korona. Kalkaalisada ayaa kaa qaadeyso heerkulkaaga oo ku weydiineyso dhoor su’aalood ee ku saabsan caafimaadkaaga. Sambabadaada ayaa sidoo kale la Raajeynayaa. 

Goobta soo dhaweynta 

Waxaa xiggo diiwaangelinta xarunta soo galootiga, Fedasil ayaa hubineyso haddii aad u qalantid soo dhaweynta. Haddii aad u qalantid soo dhaweynta, Fedasil ayaa ku siineyso goobta soo dhaweynta ee xarunta soo dhaweynta iyada oo codsiga magangalyadaada la baarayo.