درخواست برگرداندن مدارک شناسایی‌تان

در ابتدای روند پناهندگی، باید مدارک شناسایی خود را (پاسپورت، کارت شناسایی) به اداره مهاجرت یا CGVS/CGRA تحویل دهید.

مدارک شناسایی

می‌توانید درخواست کنید مدارک شناسایی‌تان را به شما برگردانند. مدارک دیجیتال یا مدارک جعلی بازگردانده نخواهند شد.