د هویت د اسنادو بېرته غوښتنه

د پناهندګۍ د پروسیجر په اول سر کې دې باید هویتي اسناد (پاسپورټ، هویت کارت) د مهاجرت دفتر یا CGVS/CGRA ته ورکړې.

د هویت اسناد

ته غوښتنه کولی شې چې هویتي اسناد دې درته  بېرته درکړی شي. ډیجیټال او جعلي شوي اسناد بېرته نه درکول کېږي.