استقرار مجدد پناهندگان در بلژیک

 برخی از پناهندگان از طریق استقرار مجدد وارد بلژیک می‌شوند.

این افراد از خارج از اروپا می‌آیند و از سوی UNHCR، اداره پناهندگان سازمان ملل متحد، شناسایی می‌شوند. پس از غربال‌شدن در بلژیک، افراد منتخب یک وضعیت حمایتی در بلژیک دریافت کرده و می‌توانند به صورت دائم در کشور اقامت نمایند.  

چه کسی می‌تواند در بلژیک استقرار مجدد داشته باشد؟

بلژیک ابتدا تعداد افراد و کشورهایی را که می‌خواهد از آنجا افرادی را استقرار مجدد دهد، انتخاب می‌کند. سپس UNHCR آسیب‌پذیرترین پناهندگان را در محل شناسایی خواهد کرد.

CGVS/CGRA و Fedasil با پناهندگان در کشورهایی که در حال حاضر در آن حضور دارند، ملاقات می‌کنند. CGVS/CGRA درخواست حمایت بین‌المللی ایشان را بررسی می‌کند. Fedasil غربالگری پزشکی انجام می‌دهد، پناهندگان را برای اقامت طولانی آنها در بلژیک آماده می‌کند و ترتیبات سفر و پذیرش آنها را در بلژیک انجام می‌دهد. 

از سال 2013، اکثریت پناهندگانی که در بلژیک استقرار مجدد داده شده‌اند، سوریه‌ای‌هایی بودند که در اردن، ترکیه و لبنان زندگی می‌کردند. پناهندگان آفریقایی اهل منطقه دریاچه‌های بزرگ آفریقا (کنگو، بروندی و اوگاندا) و مسیر مدیترانه مرکزی (لیبی) نیز حمایت دریافت کرده‌اند.
 

استقرار مجدد برای پناهندگانی که از قبل در بلژیک یا اروپا هستند، امکان‌پذیر نیست.