فهرست واژگان

F

Fedasil

آژانس Fedasil برای پذیرش پناه‌جویان.  بخشی از دولت بلژیک که پذیرش و پشتیبانی پناه‌جویان را بر عهده دارد. این امر در خانه‌ها و مراکز پذیرش باز، انجام می‌شود. مسئولیت بازگشت‌های داوطلبانه نیز بر عهدۀ Fedasil است.