اخذ ملیت بلژیکی

اتباع بیگانه تنها پس از گذشت 5 سال از اقامت قانونی در بلژیک می‌توانند برای دریافت ملیت بلژیکی درخواست کنند. برای این کار شرایط فراوانی باید برآورده شود.

کودکان والدین بلژیکی به صورت خودکار ملیت بلژیکی دریافت می‌کنند. اتباع بیگانه می‌توانند تحت شرایط خاصی، ملیت بلژیکی درخواست نمایند.

 چه زمانی می‌توانید برای ملیت بلژیکی درخواست ارسال کنید؟

  • حداقل پنج سال به صورت قانونی در بلژیک اقامت داشته‌اید
  • حق اقامت دائم دارید
  • در جامعه بلژیک، ادغام شده‌اید؛ به عنوان مثال مدرک دوره‌های انتگراسیون (inburgering/integration) را کسب نموده‌اید.
  • یکی از 3 زبان رسمی بلژیک را صحبت می‌کنید و توانایی نگارش به آن زبان را دارید
  • حداقل 468 روز در بلژیک کار کرده‌اید

شرایط دیگر، برای برخی از اتباع بیگانه صدق می‌کند: افراد زیر سن قانونی، اتباع بیگانه که با یک بلژیکی ازدواج کرده‌اند، والدین کودکان بلژیکی زیر سن قانونی، افراد بدون‌کشور، افراد مسن یا بیمار. 

می‌توانید اطلاعات بیشتر را از شهرداری دریافت کنید.

چگونگی ارائه درخواست ملیت بلژیکی

  • درخواست را باید به شهرداری‌ منطقه‌ای ارسال کنید که نام خود را در آن ثبت کرده‌اید.
  • مسؤلان شهرداری درخواست شما را با مشورت با اداره مهاجرت، دفتر دادستانی و اداره امنیت ملی بررسی خواهند نمود،
  • دفتر دادستانی درمورد درخواست شما (ظرف 4 ماه) تصمیم‌گیری نموده و به مسؤلان شهرداری اطلاع خواهد دارد.
  • اگر حکم دفتر دادستانی منفی باشد، می‌توانید درخواست تجدیدنظر خود را به دادگاه بدوی ارائه دهید.