فهرست واژگان

ش

شهرداری

شهرداری، CPAS/OCMW و پلیس در مجموع مدیریت محلی را تشکیل می‌دهند. برای انجام امور اداری می‌توانید به شهرداری مراجعه کنید: ثبت تولد یا ازدواج، یا ثبت‌‌کردن نام خودتان در شهرداری، غیره.