Belg worden

Vreemdelingen kunnen pas na 5 jaar wettig verblijf in België, de Belgische nationaliteit aanvragen. Er zijn heel wat voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Kinderen van Belgische ouders krijgen automatisch de Belgische nationaliteit. Vreemdelingen kunnen onder bepaalde voorwaarden de Belgische nationaliteit aanvragen.

 Wanneer kan u een aanvraag indienen om Belg te worden?

  • U verblijft minstens 5 jaar wettig in België
  • U hebt een verblijfsrecht van onbepaalde duur
  • U bent geïntegreerd in België, u heeft bijvoorbeeld een attest van inburgering
  • U spreekt en schrijft 1 van de 3 landstalen
  • U hebt al minimum 468 dagen gewerkt

Voor sommige vreemdelingen gelden andere voorwaarden: minderjarigen, vreemdelingen die getrouwd zijn met een Belg, ouder van Belgische minderjarige kinderen, staatslozen, oudere of zieke mensen. 

U kunt hierover meer info krijgen bij de gemeente.

Hoe vraagt u de Belgische nationaliteit aan?

  • U dient de aanvraag in bij de gemeente waar u bent ingeschreven.
  • De ambtenaar van de gemeente onderzoekt uw aanvraag in overleg met de Dienst Vreemdelingenzaken, het parket en de staatsveiligheid.
  • Het parket neemt een beslissing over uw aanvraag (binnen 4 maanden) en brengt de ambtenaar van de gemeente op de hoogte.
  • Als de beslissing negatief is kan u in beroep gaan bij de rechtbank van eerste aanleg.