ስነ-ልቦናዊ ሓገዝ የድልየኩም ዶ?

ሓተትቲ ዕቝባ ስነ-ልቦናዊ ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

ስነ-ልቦናዊ ሓገዝ ኣብ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ

ካብ ኣእምሮኣዊ በሰላ፡ ጸቕጢ ኣእምሮን ወይ ስቓይ ንኽትገላገሉ፡ ስነ-ልቦናዊ ሓገዝ ንኽግበረልኩም ንናትኩም ኣሳላጢ/ት ማሕበራዊ ጉዳያት ወይ ኣብ መቐበሊ ቦታ ንዝነጥፍ ዶክተር ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

እቲ ምስ ክኢላ ስነ-ልቦና እትካፈልዎ ሓበሬታ፡ ብመሰረት ሞያዊ ምስጢራውነት ውሕስነት ዝተገብረሉ ኰይኑ፡ ብዘይ ናትኩም ፍቓድ ናብ ካልእ ኣካል ክበጽሕ ዝከኣል ኣይኰነን።

ስነ-ልቦናዊ ሓገዝ ናይ CPAS/OCMW

ኣብ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ቦታ ዝሓዝኩም እንተዘይኴንኩም እሞ ናብ ክኢላ ስነ-ልቦና ክትቀርቡ ትደልዩ ምስእትህልዉ፡ መጀመርታ ናብ ዶክተርኩም ቅረቡ። ከምኡ`ውን ስነ-ልቦናዊ ሓገዝ ንኽግበረልኩም ን CPAS/OCMWክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

ናይ ምዝናይ ንጥፈታት

እቲ እትዕቈቡሉ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ኰነ እተን ካብኡ ወጻኢ ዝርከባ ማሕበራት፡ ኣብ ስቓይ ንዝርከቡ ሰባት ክሕግዙ ዝኽእሉ ንጥፈታት ይውድባ። እዚኣቶም ድማ ናይ ምዝናይ ንጥፈታት፡ ናይ ምስትንፋስ ልምምዳት ከምኡ`ውን ልዝብ ጕጅለ ኢሂን-ምሂን ዘጠቓለሉ እዮም። ሓበሬታ ንምርካብ ንናትኩም ኣሳላጢ/ት ማሕበራዊ ጉዳያት ወይ ን CPAS/OCMW ንምውካስ ናጽነት ይሰማዕኩም።

ካብ ክኢላ ስነ-ልቦና ርእይቶ ክትቅበሉ ትደልዩ ዶ?

Solentra: solentra@uzbrussel.be – ተሌፎን 0800 35 247 (ናጻ ቑጽሪ)

ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ይርከብ፥
-    10 ቅ.ቀ  - 12 (ፋዱስ)፥ ቋንቋ ዳሪ ከምኡ ድማ ፋርሲ
-    3 ድ.ቀ - 5 ድ.ቀ፥ ቋንቋ ዓረብ

Ulysse: ulysse.asbl@skynet.be – ተሌፎን 02 5330670