መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ሞያዊ ምስጢራውነት

ዕቃበ ሞያዊ ምስጢራውነት ዘድልዮም ገለ ሞያታት ኣለዉ። እዚ ድማ፡ ኣብ'ዞም ሞያታት እዚኣቶም፡ ነቶም ኣብ መስርሕ ዕዮ ዝዝረበሎም ሓበሬታታት ንኻልእ ኣካል ምሕባር ፍቑድ ኣይኰነን ማለት እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ፡ ንዶክተርራት፡ ንሰብ-ሞያ ፋርማሲን ኣሳለጥቲ ማሕበራዊ ጉዳያትን ዝምልከት እዩ። ሞያዊ ምስጢራውነት ክኽበረሎም ዘይክእል ገለ እዋን ኣለዉ። ንኣብነት፡ ሓደ ሰብ ህጹጽ ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ ኵነታት ምስዝወድቕ።