آیا رواني مرستې ته اړتیا لرئ؟

پناهندګان رواني مرسته ترلاسه کولی شي.

د استوګنې په مرکز کې رواني مرسته

د صدمې، سترس یا تکلیف په قابو کولو کې کومک لپاره تاسو د استوګنې په ځای کې د خپل ټولنیز کارمند ډاکتر نه د رواني مرستې غوښتنه کولی شئ.

کوم معلومات چې تاسو د روانشناس سره شریکوئ د مسلکي رازدارۍ لخوا یې حفاظت کېږي او ستاسو د رضایت نه غیر نه شریکول کېږي.

په یو CPAS/OCMW کې رواني مرسته

که ستاسو د استوګنې مرکز کې روانشناس نه وي او تاسو د روانشناس په لټون یاست، نو لومړی ډاکټر ته ورشئ. تاسو د خپل CPAS/OCMWڅخه هم د رواني مرستې غوښتنه کولی شئ.

د ارام کېدو فعالیتونه

ستاسو د استوګنې مرکز یا د استوګنې د مرکز نه بهر ادارې داسې فعالیتونه تنظیموي چې کوم خلک په تکلیف کې وي هغوی سره کومک کولی شي. په دوی کې د ارام کېدو فعالیتونه، د ساه اخیستلو تمرینونه او د بحث ګروپونه شامل دي. معلوماتو لپاره د خپل ټولنیز کارمند یا خپل CPAS/OCMW نه حتماً پوښتنه وکړئ.

آیا د یو روانشناس نظر اخیستل غواړئ؟

سولنترا solentra@uzbrussel.be – تلیفون 0800 35 247  (وړیا لمبر)

د دوشنبې نه تر جمعې پورې موجود وي:
-    د سهار 10 نه  - تر 12 (غرمې) پورې: دري او فارسي
-    د ماسپښین 3 نه تر 5 بجو پورې: عربي

اولیسی: ulysse.asbl@skynet.be – ټلیفون 02 5330670