Opsluiting

De Belgische overheid kan vreemdelingen in bepaalde gevallen en onder voorwaarden opsluiten in een gesloten centrum.

Wie kan opgesloten worden?

 1. Vreemdelingen zonder wettig verblijf

De Dienst Vreemdelingenzaken kan vreemdelingen zonder wettig verblijf opsluiten.

 • Personen die een negatieve beslissing ontvingen over hun verblijf en een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) kregen.
 • Verzoekers voor wiens procedure een ander land bevoegd is (Dublinprocedure).
 • Vreemdelingen die geen toelating hebben om België binnen te komen.

Als u geen gevolg geeft aan het bevel om het grondgebied te verlaten, kan u gedwongen verwijderd worden uit België. De Dienst Vreemdelingenzaken zal u daarvoor overbrengen naar een gesloten centrum of woonunit.

Opsluiting tijdens procedure

 

2. Tijdens de procedure

Tijdens de asielprocedure kan een vreemdeling worden opgesloten:

 • om zijn identiteit of nationaliteit vast te stellen,
 • in geval van een risico op onderduiken (u houdt zich verborgen voor de Dienst Vreemdelingenzaken).
 • wanneer de verzoeker al was opgesloten met het oog op terugkeer en hij in het gesloten centrum een nieuw verzoek indient enkel met als doel de terugkeer uit te stellen,
 • wanneer de bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde dat vereisen.

Hoe lang kan een vreemdeling worden opgesloten?

 • De opsluiting duurt twee maanden.
 • Deze twee maanden kunnen verlengd worden tot vijf maanden, onder bepaalde voorwaarden en wanneer de terugkeer niet kon gebeuren binnen de twee maanden.
 • Wanneer er een gevaar is voor de nationale veiligheid of de openbare orde kan de termijn verlengd worden tot acht maanden.
 • Voor bijzondere procedures (Dublin, detentie aan de grens..) is de duur van de opsluiting anders.