فهرست واژگان

خ

ختنه

ختنه هر نوع برداشتن یا ناقص‌سازی اعضای جنسی زنانه را شامل می‌شود که بدون دلیل پزشکی انجام شود.