فهرست واژگان

پ

پناهنده

اگر درخواست حمایت بین‌المللی کرده‌اید و شرایط کنوانسیون ژنو دربارۀ شما صدق می‌کند، پناهنده محسوب می‌شوبد. 

فردی که پناهندگی او تأیید شده است، اجازه اقامت 5ساله دریافت می‌کند. اگر در این مدت CGVS/CGRA وضعیت شما را لغو نکرده باشد، بعد از 5 سال به شما اقامت دائم داده می‌شود.