لغتنامه

م

مهاجر

تاسو هغه وخت د مهاجر په صفت قبول شوي یاست چې نړیوال حفاظت لپاره مو درخواست ورکړی وي او د جنیوا کنوانسیون په شرایطو پوره یاست. 

یو قبول شوی مهاجر د 5 کلونو د محدودې مودې لپاره د اوسېدو اجازه ترلاسه کوي. د 5 کلونو نه وروسته تاسو ته د تل لپاره اقامه درکول کېږي، په دې شرط چې CGVS/CGRA په دغې موده کې ستاسو قبولي بېرته نه وي اخیستې.