ጥዕና ናይ ህጻንኩም ወይ እግሪ ተኽሊ ውላድኩም

ቤልጂዩም ንኵነታት ጥዕና ካብ 3 ዓመት ንታሕቲ ዝዕድሚኦም ቆልዑ ዝቆጻጸር ናጻ ኣገልግሎት ኣለዋ። ከምኡ'ውን ብዛዕባ ጥንስኽን፡ ምዕባለ ቆልዓኹምን፡ ኣተዓባብይኡን(ኣን) ሕቶታት ክትሓቱ ትኽእሉ።

ናጻ ኣገልግሎት ምኽሪ ንምርካብ ምስ ቆልዓኹም (ካብ 0 ኣዋርሕ ክሳብ 3 ዓመት ዝዕድሚኦም) ክትመጹ ትኽእሉ፤ ናብ ቤት-ጽሕፈታት ናይ Kind & Gezin (ፍላንደርስን ብራስለስን) ወይ ONE (ዋሎንያን ብራስለስን)። እዞም ወከልቲ እዚኦም ጠኒስክን እንተሊክን እውን ክድግፉኽን እዮም።

እቶም ሰራሕተኛታት ናይ Kind en Gezin ሓድሓደ ግዜ ኣብቲ መቐበሊ ማእከላት'ውን ምኽሪ ይህቡ እዮም።

ኣብ እዋን ምኽሪ እንታይ የጋጥም፧

  • ወለንተኛታት ንቖልዓኹም ይዕቅንዎን ክብደቱ ይመዝንዎን።
  • ሓደ ዶክተር ወይ ኣላዪ ሕሙማት ንቆልዓኹም ይምርምሮ።
  • ኣብተን ቀዳሞት ሰሙናት ድህሪ እቲ ሕርሲ፡ ኣለይቲ ሕሙማት ናይ ቆልዓኹም ናይ ምስማዕ ክእለት ጽቡቕ ምህላዉ የረጋግጹ።
  • ኣብ መንጎ 12 ክሳብ 24 ኣዋርሕ፡ ዶክተራት ወይ ኣለይቲ ሕሙማት ናይ ቆልዓኹም ናይ ምርኣይ ክእለት ጽቡቕ ምህላዉ የረጋግጹ።
  • ቆልዓኹም እቲ ኣድላዪ ክታበታት ክረክብ ኣዩ።
  • ብዛዕባ ኣመጋግባ፡ ትምህርቲ፡ ድሕነትን ጥዕናን ሕቶታት ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ቆሎኣኹም ሓሚሙ ድዩ፧

ቆልዓኹም ሓሚሙ እንተልዩ፡ ናብ ዶክተር እምበር ናብ ወኪል ጥዕና ክትከዱ የብልኩምን።